Masz pytanie?

Regulamin i polityka prywatności

I. Informacje ogólne
1.  Regulamin określa zasady dokonywania zamówień towarów na stronie internetowej zamieszczonej pod adresem www.raj-zdrowia.pl
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Sprzedawca – Agencję Reklamy i Promocji Everest Dariusz Gustab z siedzibą przy ul.Niepodległości 114, 58-303 Wałbrzych, nr NIP 886-103-17-33. Sprzedawca dokonuje sprzedaży wyłacznie detalicznej.
b) Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.raj-zdrowia.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, Adres e-mail: sklep@raj-zdrowia.pl, tel.533 174 397
c) Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z przedmiotowego Serwisu.
d) Zamawiający –pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca Zamówienia Towaru.
e) Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego do Sprzedawcy lista Towarów, które Zamawiający chce kupić za pośrednictwem Serwisu.
f) Towar - towary prezentowane przez Sprzedawcę w Serwisie, spośród których Zamawiający może dokonać Zamówienia. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę są nowe.
g)  Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy. Ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają  podatek VAT.
h) Koszty dostawy - opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego; kwoty te są uwidocznione w Serwisie podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.
i) Placówka – należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod nazwą „Kropka”, mieszczącego się przy ul.Niepodległości 114 58-303 Wałbrzych, z którego realizowana jest dostawa Towarów.
j) Konto – utworzone po dokonaniu przez Zamawiającego rejestracji indywidualne konto, za pomocą którego dokonuje on Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.
k) Login – adres e-mail lub nazwa podane przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Serwisie.
l) Dostawca – podana na Platformie raj-zdrowia.pl firma kurierska współpracującą ze Sprzedawcą  zwana dalej Firmą Kurierską,  pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy, zwanych dalej Transport Własny. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Transport Własny obejmuje wyłącznie miasto Walbrzych.


 II. Warunki dokonywania zamówień
    1) Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:
- szerokopasmowe łącze internetowe,
- przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11) obsługująca CSS i JavaScript,
- włączona obsługa plików cookies,
- włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
- system operacyjny Microsoft Windows 7 lub Vista,
- aktywne konto e-mail.
2) Zdjęcia Towarów zamieszczanych w Serwisie mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku Towaru.
3) Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane na drodze sądowej.

 III. Rejestracja Użytkownika i Zamawiającego
1) Zamówienia realizowane są wyłącznie na adres znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
2) Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Towarów  następuje pod warunkiem wypełnienia przez Zamawiającego w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego, w ramach którego podawane są dane niezbędne do realizacji Zamówienia tj.:
Imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
3) W przypadku zmiany danych Zamawiającego podanych przy rejestracji, ma on możliwość ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto, w zakładce „Moje konto” w Serwisie. 
4) Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych Zamówień można dokonywać logując się w Serwisie do swojego Konta poprzez podanie Loginu i ustalonego hasła.
5) Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia Loginu i hasła osobom trzecim.
6) Sprzedawca ma prawo w każdym czasie usunąć Konto Zamawiającego bez podawania przyczyn i informowania o tym, jeżeli:
a) Sprzedawca uzyska uzasadnione podejrzenie, że Zamawiający narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) Zamawiający podejmuje działania, które mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu lub też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu 
7) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z:
a) podaniem przez Zamawiającego nieprawdziwych, niepełnych danych przy procesie rejestracji, brak aktualizacji danych oraz ich następstwa;
b) udostępnienie przez Zamawiającego podmiotom trzecim hasła oraz Loginu.

IV. Warunki dokonywania Zamówień i Dostawa
1) Sprzedawca nie gwarantuje dostępności Towarów prezentowanych w Serwisie w każdym czasie.
2) Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT)
3) W Zamówieniu Zamawiający wskazuje dodatkowe dane, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
4) Zamawiający składa Zamówienie na Platformie www.raj-zdrowia.pl.
5) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
6) Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę oznaczonego numerem Zamówienia, po jego potwierdzeniu przez Zamawiającego. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży za pomocą Platformy raj-zdrowia.pl jest Wałbrzych.
7) Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień jeżeli:
        a) zostały złożone na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
        b) nastąpiła bezskuteczna próba potwierdzenia Zamówienia,
        c) zostały złożone z naruszeniem niniejszego regulaminu.
8)  Dokonywanie Zamówień za pomocą Platformy www.raj-zdrowia.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast realizacji Zamówienia Sprzedawca dokonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
9) Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10)  Podczas rejestracji w Serwisie, Zamawiający podaje adres dostawy, który może być zmieniany w zakładce „Moje konto”.
11) Wartość Zamówień kilku Zamawiających dokonanych na ten sam adres dostawy nie ulega sumowaniu.
12) Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
a)  formularza kontaktowego na Platformie raj-zdrowia.pl
b) telefonicznie na numer telefonu podany na Platformie raj-zdrowia.pl
c) listownie na adres Sprzedawcy podany na Platformie raj-zdrowia.pl.
13) Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17 poniżej.
14)  Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
15) Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.
16) Treści umów sprzedaży zawieranych na Platformie raj-zdrowia.pl są przechowywane przez system informatyczny tejże Platformy przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych na przedmiotowej Platfrmie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
17) W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
18) Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
19) W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w ustalonych przez Sprzedającego  i Kupującego godzinach dostawy przy Transporcie Własnym, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.
20) Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego Towaru.
21) W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.
22) Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, jeśli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że Towary zostały zamówione z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu
23) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy dokonywania kolejnych dostaw, jeżeli Zamawiający dokonał kilka razy Zamówień i za każdym razem był nieobecny pod adresem wskazanym, jako adres dostawy.
24) Dostawca ma prawo zażądać od osoby odbierającej zamówiony Towar w postaci wyrobu alkoholowego okazania dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia pełnoletniości. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości Dostawca ma prawo do odmowy wydania alkoholu. Dostawca nie wyda alkoholu osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim.

25) odbiór osobisty w Placówce Sprzedawcy możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 i w soboty w godzinach 8.00-16.00, po uprzednim otrzymaniu e-maila z informacją o przygotowaniu zamówienia do odbioru. Termin do odbioru osobistego zamówienia wynosi 7 dni. W razie dokonania przedpłaty z opcją "odbiór osobisty" przy odbiorze zamówienia należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Zamawiającego.

26) koszty dostawy wynoszą:

 

Koszty dostawy

Sposób dostawy

Kwota zakupów

Przelew

Pobranie

Odbiór osobisty

Bez minimum

0,00 zł

0,00 zł

transport własny min.100zł 5zł 5zł
     

Kurier

bez minimum

16,00 zł

22,00 zł

   

 

 

27)  Zamówienia "płatne przy odbiorze" oraz zamówienia opłacone przelewem, dla których płatność zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy beda wysyłane nastepnego dia roboczegoZamówienia gotówkowe złożone w soboty, niedziele i święta,  będą wysłane w najbliższy dzień roboczy. Zamówienia zlozone z opcją "odbiór osobisty" od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 i w soboty od 8.00 do 15.00  będą przygotowywane do odbioru tego samego dnia.V. ochrona danych osobowych
1. Zamawiający dokonując rejestracji na Platformie raj-zdrowia.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

VI. Obsługa plików Cookies

Korzystający z Platformy raj-zdrowia.pl wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

  • Nasz sklep po stronie klienta przechowuje informacje na temat wybranego przez użytkownika języka, w jakim wyświetlana jest strona. Te informacje przechowywane są w ciasteczku (cookies) o nazwie "sLanguage" i wyłączenie go spowoduje, że niemożliwym będzie przeglądanie strony w różnych językach jeśli jest przetłumaczona na kilka języków.
  • Dodatkowo zapisywane są do ciasteczka (cookies) dane użytkownika, który wypełniał formularz zamówienia, ale w pewnym momencie zrezygnował z dalszego jego wypełniania by przejść na inną podstronę. Dane przechowywane będą do wyłączenia przeglądarki. Nazwy ciastek przechowujących te dane: sFirstName, sLastName, sCompanyName, sStreet, sZipCode, sCity, sPhone, sEmail.
  • Jeśli klient w koszyku naciśnie na przycisk "zapamiętaj koszyk" to utworzy się ciasteczko (cookies) o nazwie sCustomerpl, które przechowywać będzie przez 72 godziny zaszyfrowane id tymczasowego zamówienia.
  • Przechowywane są także w zmiennej sesyjnej (sessions) id tymczasowego zamówienia jeśli użytkownik doda jakiś produkt do koszyka oraz informacje o użytkowniku jeśli się zaloguje. Przechowywanie tych danych wymagane jest do prawidłowego działania skryptu.
  • I wreszcie, klient składając zamówienie przekazuje swoje dane osobowe i teleadresowe, które zapisywane są w bazie danych zamówień.


VII. Zasady płatności
1) Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności:
b) gotówka (pobranie)- zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru,
c) przelew na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu ( przedpłata)

VIII. Prawo odstąpienia od umowy
Zakupując towar na Platformie raj-zdrowia.pl w postaci produktów przeznaczenia spożywczego, Zamawiającemu  nie przysługuje, zgodnie z  art. 10 ust. 3 pkt ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012r poz.1225), prawo odstąpienia od umowy z uwagi na charakter Towaru, który nie może zostać zwrócony a także który ulega szybkiemu zepsuciu.


IX. Reklamacje
1) Zamawiający w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu  ma prawo złożyć reklamację za pośrednictwem Platformy www.raj-zdrowia.pl lub w siedzibie Sprzedawcy
2) W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający ma obowiązek dostarczyć do siedziby Sprzedawcy Towar wraz z dowodem zakupu.
3) Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę na podany na platformie adres e-mailowy lub listownie.
4) Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu się Zamawiającego w Placówce po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji  lub na podane przez Zamawiającego konto bankowe. Sprzedawca nie odpowiada za błędne podanie numeru konta bankowego przez Zamawiającego.

 X. Postanowienia końcowe
1) We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2014r. poz.121), przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz.1176 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.1225)
2) Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.
3) Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie, chyba że z treści zmiany wynikać będzie inna data jej obowiązywania. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie.
 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com